@@@วันที่ 2 มกราคม 2558 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสว่างใต้ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ ...

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสว่างใต้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482  โดยเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนบ้านนาผาง  โดยมีครูใหญ่คนแรกคือ นายคูณ  สุดอุ่น มีนักเรียนบ้านสว่างเหนือ และบ้านดอนดู่ มาเรียนร่วมกันปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยนายประยูร  รัตนศรี เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีครูประจำการ 10 คน 
พนักงานราชการ 3 คน  ครูอัตราจ้าง 5 คน และนักการภารโรง 1 คน


ปรัชญาโรงเรียน

อตฺตานํ   ทมยนตฺติ   สพฺพตา   แปลว่า 
ผู้ประพฤติดี  ย่อมฝึกตน
 
โลโก้โรงเรียน


สีประจำโรงเรียน     
ฟ้า เหลือง

อักษรย่อ       
สว.

อัตลักษณ์ของโรงเรียน       
ซื่อตรง  ยิ้มง่าย ไหว้สวย

เอกลักษณ์โรงเรียน      
สุขภาพเด่นเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


วิสัยทัศน์


ภายในปี 2558 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ จะพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความรู้คู่คุณธรรมและทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกฝ่ายให้หลักธรรมาภิบาลร่วมกันเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์


อาคารเรียน



ไม่มีความคิดเห็น:

E-News

หนังสือราชการจากสพฐ.

คลังสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ป.6

การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Flash Professional 8